Personakt Slægtstavle

Rasmus Jacob Bahnson

Stads Chirurgius (Barber). Blev højst 35 år.

Far:Simon Groth Bandson ((ca. 1712) - 1799)
Mor:Anne Maria Michelsdatter (1727 - 1799)

Født:1767-08 Korsør sogn, Slagelse herred, Sorø amt. 1)
Døbt:1767-08-31 Korsør sogn, Slagelse herred, Sorø amt. 1)
Konfirmeret:1783 Korsør sogn, Slagelse herred, Sorø amt. 2)
Død:1803-01-07 Korsør sogn, Slagelse herred, Sorø amt. 3)

I familie med Maren Jensdatter Worm (1760 - (Efter 1834))

Forlovet:1792-02-06 Korsør sogn, Slagelse herred, Sorø amt. 4)
Vielse:1792-03-01 Korsør sogn, Slagelse herred, Sorø amt. 4)

Børn:
Lene Marie Bahnson (1792 - 1792)
Lene Marie Bahnson (1793 - 1794)
Pauline Frederiche Bahnson (1794 - 1794)
Simon Groth Bahnson (1796 - 1830)
Jens Herman Bahnson (1798 - 1825)
Anne Marie Bahnson (1800 - 1883)
Povl Friderich Banzon (1803 - )

Notater

Fødsel/Dåb: Kirkebog Korsør Skt. Povl sogn, 1753-1833, Opslag 26. (Arkivalieronline).
1767, d. 31 Aug, Monsr. Bansons, Chirurgi, barn Rasmus Jacob døbt, Mad. Mortensen bar ham og Jomfru Møller gik hos. Testes: Christen Pedersen Aaris, Joh. Holm, Monsr. Blat.
Fadder: Christen Pedersen Aaris.

Konfirmation: Kirkebog Korsør Skt. Povl sogn, 1753-1833, Opslag 284. (Arkivalieronline)
Rasmus Bantzon, 15 Aar.

Trolovelse/Vielse: Kirkebog Korsør Skt. Povl sogn, 1753-1833, Opslag 242. (Arkivalieronline).
Ungkarl Rasmus Jacob Banzon, Barber og Chirurgius og Pige Maren Jensdatter Worm, for hvilken Trolovelse og paafølgende Vielse, vi to Mænd
Simon Groth Bahnson. Hans J. Stude.

I 1793 køber Rasmus Banson (Bahnson) en ejendom Rosenstræde 4 Matr. nr 228, Korsør bygrunde (gl. matr. 87) af Johan Sørensen han ejer huset indtil sin død i 1804, hvor han kone Maren Banson (født Worm) overtager den.
Skifte: Korsør Byfoged, 1800-1810, side 77 VH, 78V.
Side 77 V.
Registrerings Forretning efter afdøde Stads Chirurgius og Kiæmner Rasmus Banson.
1803 den 7. January om aftenen Kl. 11 indfandt Skifte Retten sig sig med 2. Vittigheds og Vurderingsmænd neml. Jens Ortved og Jacob Hentzer i Stervboet efter nylig afdøde Stads Chirurgius og Kiæmner Rasmus Banson for at forsegle og Registrere Boets Efterladenskaber.
Paa Børnenes vegne var som deres fødte Værge Skipper Hans Jørgen Stude (erstattet med Andreas Mikkelsen), og som Laugværge for Enken Kiøbmand Niels Aaris.
Enken Maren Jens Datter anmelte at ingen af dem havde nogen særkuld Børn men at Arvingerne allene vare deres fælles sammen avlede Børn, nemlig en Søn Simon Grot 8. aar gl. en do. Jens Herman 6. aar gl., en Datter Anne Marie 4. aar gl. og en Søn Poul Frederik ½ aar gl.
Derefter blev forsegling og Registrering foretaget som følger.
I den øverste Stue.
Hvor alle hans Papirer bleve forvarede i Skatollet i hvilket dem i Skatols Klappen blev forefunden, i forskellige Skuffer adskillige Penge saasom i en skuffe 81 rd i Sædler og nogle smaae Penge, i en dito 439 rd og nogle smaaepenge, i en do. 107 rd og nogle smaae penge, i en do 63 rd og nogle smaae penge, i en dito 4 rd og nogle smaae penge, i en dito 6 rd og nogle smaae penge, og udenfor
Side 77 H.
Skufferne en Pung med nogen Sølvmynt og 3 rd i Sedler, samt i den øverste Skuffe under Skartollet en Eske hvori var 121 rd i Sædler og nogle smaae penge, hvilke samtlige Penge, efter saaledes at være talte, blev igien nedlagte hver i sine forskillige Skuffer, og hele Skatollet med disse Penge og deri nedlagte Papirer med meere forsynet med Rettens Segl.
Enken med Laugværge erklærede at hun agtede at ansøge Bevilling at sidde i uskiftet Boe, hvilken hun meende at erholde inden 30. Dagen, og dersom da, her som meldt ingen særkuld Børn er, bad Skifte Retten at ville lade de øvrige Boets Eiendele indtil den Tiid være uregistrerede, som Skifte Retten saaledes ikke heller fandt sig beføiet til at nægte, og blev saaledes dette Skifte Behandling udsat indtil 30. Dagen, eller indtil Bevilling indløber, dog at Skifte Retten en Dag i Rette Uge aabner det nu forseglede Skatol for at efterse og udtage alle de Papiirer og Penge som vedkommer Kiæmner Tienesten og Byens offentlige Sager, og blev saaledes Forretningen for i dag sluttet.
Datum ut supra.
Klangenberg, Niels Aaris, m. j. d. med paaholden Pen fru. Maren Jens Datter,
Hentzer, J. J. Ortved.
1804 den 14. January indfandt Skifte Retten sig medtiltagen 2de Vitterligheds Mænd Jens Ortved og Jacob Hentzer i Stervboet efter afgangne Kiæmner Rasmus Banson for der at aabne det efter Dødsfaldet forseglede Skatol, og at Registrere de deri værende Documenter med videre, ved Forretningen var tilstæde Børnenes Værge Skipper Anders Mikkelsen og enken tilligemed Laugværge Kiøbmand Niels Aaris, saa var og tilstæde Færgeløbs Casserer Frick, hvilke 2de sidste har paataget dem at aflægge Rigtighed for de den afdøde som Kiæmner og i flere Henseender anbetroede offentlige Penge, for hvilke Regnskabs rigtige aflæggelse, de ere for begge og begge for en indestaaer Skifte Retten og Enken, og blev da saaledes begyndt Forretningen med at fratage Seglet for bemelte Skatol, den befandtes ulederet, og befandtes da i dette Skatol af, i derfølgende af Penge i hver Skuffe saaledes som ved Registrerings Forretningen anført smaae Pengene iberegnet i alt; 845 rd 3 m 12½ sk, Skriver Otte Hundrede
Side 78 V.
Fyrgetyve og Fem Rigsdaler Tre Mark Tolv ½ Skilling, hvilke samtlige Penge blev af Skifte Retten udtaget for at forblive i sammes Bevaring indtil de skal bruges ved Regnskabernes aflæggelse, og blev alle de i Skartollet forefundne Papirer Bøger og Optegnelser overleveret ovenmelte Færgeløbs Casserer Frick og Kiøbmand Niels aaris, for at benyttes ved den af dem belovede afgiørelse af den afdødes Regnskaber og oppebørelse, og hvorfor de her i Protocollen ved deres underskrift afgiver Tilstaaelse.
Datum ut supra.
Klangenberg, A. Michelsen, Frick, Niels Aaris, Hentzer, Ortved.

Samtlige personer i husstanden
Sorø, Slagelse, Korsør Købstad, Corsøer, Slottensgade 88, , FT-1787, C6788
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Simon Bandson 75 Gift Huusbond Feldtskier
Anne Marie Michelsen 60 Gift hans Kone
Rasmus Jacob 20 Ugift deres Søn Feldtskiersvend

Samtlige personer i husstanden
Sorø, Slagelse, Korsør Købstad, Corsøer Kiøbstæd, Slottensgade 87, 94, FT-1801, b6470
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Rasmus Jacob Bansøn 34 Gift Hosbonde Stads Chirurgus
Maren Jensdatter 41 Gift hans Kone
Simon Groth 5 Ugift deres Børn
Jens Hermann 3 Ugift deres Børn
Anne Marie 1 Ugift deres Børn
Sophie Nielsdatter 10 Ugift et fattig Barn til opdragelse
Johan Rantzou 13 Ugift - Læredreng


Kilder

1)Kirkebog Korsør Skt. Povl sogn, 1753-1833, Opslag 26.
  
2)Kirkebog Korsør Skt. Povl sogn, 1753-1833, Opslag 284.
  
3)Richters: 100 års dødsfald. B5.
  
4)Kirkebog Korsør Skt. Povl sogn, 1753-1833, Opslag 242.